تبلیغات

آگهی استخدام استان ها

آگهی استخدام استان ها https://iranestekhdam.ir اولین مرجع آگهی های استخدامی و کاریابی 2021-03-21T14:00:36+03:30 fa-IR hourly 1 استخدام مترو شیراز https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d9%85%d9%87 2021-03-21T13:59:16+03:30 ]]> استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 2021-03-21T13:58:20+03:30 ]]> استخدام بیمه آسیا https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7 2021-03-21T13:57:28+03:30 ]]> استخدام بانک مرکزی https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c 2021-03-21T13:56:51+03:30 ]]> استخدام دستگاه قضایی کشور (خبر جدید) https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1 2021-03-21T13:55:50+03:30 ]]> استخدام شرکت پنبه ریز https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-94 2021-03-21T13:55:20+03:30 ]]> اخبار برگزاری آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش در سال 1400 https://iranestekhdam.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7 2021-03-21T13:54:24+03:30 ]]> استخدام سازمان آب و برق خوزستان https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 2021-03-21T13:53:57+03:30 ]]> استخدام پخش ایران زمین https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86 2021-03-21T13:52:06+03:30 ]]> استخدام در کارخانه آذر مینا https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7 2021-03-21T13:51:23+03:30 ]]> استخدام مترو (خبر جدید) https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88 2021-03-21T13:50:15+03:30 ]]> اخبار بیمه کارمندان و کارگران https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86 2021-03-21T13:50:14+03:30 ]]> استخدام بیمه سامان https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86 2021-03-21T13:50:14+03:30 ]]> استخدام بیمه کارآفرین https://iranestekhdam.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86 2021-03-21T13:50:14+03:30 ]]> استخدام چند ردیف شغل در مجتمع فولاد ملایر https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%84 2021-03-21T13:50:13+03:30 ]]> جزئیات استخدام نخبگان https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa 2021-03-21T13:50:13+03:30 ]]> اخبار اشتغال نخبگان و استعداد های برتر کشور https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1 2021-03-21T13:50:13+03:30 ]]> اخبار استخدامی دانشگاه ها (خبر جدید) https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7 2021-03-21T13:50:12+03:30 ]]> استخدام شرکت سیمان خوزستان https://iranestekhdam.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c 2021-03-21T13:50:12+03:30 ]]> اخبار دانشگاه پیام نور https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1 2021-03-21T13:50:12+03:30 ]]> استخدام منطقه اقتصادی انرژی پارس https://iranestekhdam.ir/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c 2021-03-21T13:50:11+03:30 ]]> استخدام بیمه معلم https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-94 2021-03-21T13:50:11+03:30 ]]> استخدام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c 2021-03-21T13:50:11+03:30 ]]> استخدام سازمان نظام پرستاری https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c 2021-03-21T13:50:10+03:30 ]]> استخدام شرکت دی جی کالا شعبه رشت https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%db%8c-%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa 2021-03-21T13:50:09+03:30 ]]> استخدام شرکت توزیع نیروی برق گیلان https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86 2021-03-21T13:50:09+03:30 ]]> استخدام شرکت پارس فولاد سبزوار https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%88%db%8c%d9%86 2021-03-21T13:50:08+03:30 ]]> آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه (مشورتی) https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7 2021-03-21T13:50:07+03:30 ]]> استخدام مربی بهداشت مدارس سال 1400 https://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4 2021-03-21T13:50:07+03:30 ]]> استخدام بانک ها (آگهی استخدام تمام بانکها) https://iranestekhdam.ir/banks-employment-ad 2021-03-21T13:50:06+03:30 ]]>

درباره سایت

سایت اینترنتی استخدام 98 وابسته به هیچ ارگان / سازمان دولتی و یا شرکت خصوصی نمی باشد و به صورت کاملا مستقل اداره می شود و اعلام می دارد که آگهی ها و اخبار استخدامی درج شده در آن به هر نحوی ، هیچ ارتباطی با سایت استخدام 98 ندارند و بررسی صحت و سقم آن بر عهده ی کارجویان محترم می باشد.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار